اسپل 2 هیروی ویند دارای زمان کوتاهی چانلینگ است که اگر قبل از این زمان متوقف کنیم، میزان خسارت کمتری وارد می کند


ایشیون های هیروی موقول میتوانند با اسپل 3 به میزان هیروی اصلی دمیج بدهند.وقتی اسپل 2 ا هیروی گندار فعال باشد و به تاور اتک بدهد، اتک سپید تاور کم میشود


با زدن اسپل 3 هیروی لیون بروی قیبی حریف، بعد از 1 ثانیه قیبی از بین میرود


اسپل 3 هیروی پانداسترنج دید هوایی دارد. یعنی وقتی آن را بزنید پشت درخت و تپه های نزدیکش روشن میشود


هیروی مورف با اسپل 2 نمیتواند از اسپل هیروی سلارک فرار کند

وقتی اسپل 2 هیرویباتچر فعال است، از آیتم های باتل اب و ... بدون اینکه اثرشان از بین برود استفاده کرد


می توان در هنگام زدن اسپل 6 هیروی جاگرنات از آیتم هایی مثل داگون دگر و ... استفاده کرد


اسپل 3 هیروی سنتر به تاور هم دمیج میزند

اسپل 6 هیروی سایلنسر میتواند اسپل 1 هیروی جاگرنات راخنثی کند